เคลฟเวอร์เลิร์น นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน
 

เคลฟเวอร์คอร์ส™ ห้องสมุดหลักสูตรภาษาอังกฤษออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของคุณ!

 • กรุณาเลือกระหว่างหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ
 • เลือกหลักสูตรซึ่งคุณต้องการเริ่มเรียน
 • คลิกปุ่ม "เริ่มหลักสูตรวันนี้"


หมายเหต: คุณสามารถเรียนหนึ่งบทเรียนต่อวันจากหลักสูตรใดๆ
 
หลักสูตรสำหรับผู้เริ่มต้น ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้ที่ยังใหม่ต่อภาษาอังกฤษได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศ หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างของภาษาและคำศัพท์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น บทเรียนแต่ละบทจะถูกนำเสนอในทิศทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะอันจำเป็นสำหรับผู้เรียนมือใหม่
จีอี 1 เอ

 
 • เรียนรู้คำศัพท์ขั้นต้น
 • เรียนรู้โครงสร้างขั้นพื้นฐาน
 • ฝึกฟัง พูดและอ่านให้ถูกต้อง
 • พัฒนาทักษะการติดต่อสื่อสารโดยใช้ ภาษาอังกฤษ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
จีอี 1 บี


 • เรียนรู้ประเภทของคำนาม
 • พูดคุยเกี่ยวกับแผนการในอนาคต
 • สั่งการในทิศทางที่ถูกต้อง
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดูคำศัพท์      

ดูคำศัพท์      

หลักสูตรระดับต้น ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่มีความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศในระดับพื้นฐาน หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างและคำศัพท์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น จะมีการฝึกฝนทักษะทั้งการฟังและการพูด
จีอี 2 เอ


 • การพูดเกี่ยวกับเรื่องของตนเอง
 • การเรียนรู้ที่จะพูดอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การถามถึงงานหลักและงานอดิเรกของ
  ผู้อื่น
 • การเชิญ การตอบรับคำเชิญ
  และการปฏิเสธคำเชิญอย่างไม่ติดขัด
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
จีอี 2 บีี


 • การถาม / บอกทิศทาง
 • การอธิบายเกี่ยวกับสถานที่และผู้คน
 • การขอร้องและการให้คำแนะนำอย่าง
  คล่องแคล่ว
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดูคำศัพท์      

ดูคำศัพท์      

หลักสูตรระดับกลางขั้นต้น ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนซึ่งมีพื้นความรู้ภาษาอังกฤษในฐานะที่เป็นภาษาต่างประเทศอยู่แล้ว
หลักสูตรนี้เป็นการศึกษาโครงสร้างและคำศัพท์ขั้นพื้นฐานที่จำเป็น เนื้อหาของบทเรียนถูกนำเสนอเพื่อเติมเต็มทักษะ
พื้นฐานทางภาษาอังกฤษของผู้เรียน
จีอี 3 เอ


 • เพื่อเรียนรู้การใช้คำที่ถูกต้อง
 • เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถ
  ในการติดต่อสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษ
 • เพื่อให้ฟัง พูดและอ่านได้อย่างถูกต้อง
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
จีอี 3 บี


 • การแสดงออกถึงความชอบ
  หรือความพึงใจส่วนบุคคล
 • การพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์
  ในอดีตและเหตุการณ์ ที่เพิ่งประสบมา
 • การอธิบายลักษณะท่าทางและ
  การสื่อความหมาย จากท่าทาง
  ่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดูคำศัพท์      

ดูคำศัพท์      

หลักสูตรระดับกลาง ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนซึ่งคุ้นเคยมาแล้วกับการพูดภาษาอังกฤษในสถานการณ์ประจำวันที่แตกต่างกัน
ออกไป หลักสูตรนี้จะสอนความรู้ทางไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสาร
ในสถานการณ์ ที่หลากหลายกว่าเดิม
จีอี 4 เอ


 • การอธิบายเหตุการณ์และประสบการณ์
  ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 • การแนะแนวทางแก้ปัญหา
 • การเรียนรู้ที่จะแสดงความคิดเห็นของคุณ
  ให้เข้าใจได้ชัดเจน
  ่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
จีอี 4 บี


 • เพื่อให้คุณแบ่งปันความคิดเห็นในประเด็น
  เรื่องราว ที่เป็นปัจจุบันได้้
 • เพื่อให้สามารถชี้แจงเหตุผลได้อย่างมั่นใจ
 • เพื่อให้สามารถอธิบายความรู้สึกของคุณ
  ได้อย่างไม่ติดขัด
  ่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดูคำศัพท์      

ดูคำศัพท์      

หลักสูตรระดับกลางขั้นสูง ถูกออกแบบมาเพื่อให้ผู้เรียนที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ทางภาษาอังกฤษ มีการสอนไวยากรณ์และคำศัพท์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสู่ระดับก้าวหน้า
จีอี 5 เอ


 • การพูดคุยเกี่ยวกับเป้าหมายของคุณ
 • การถกอภิปรายเกี่ยวกับงานท้าทาย
  ที่ได้รับมอบหมาย
 • การเรียนรู้วิธีการสอนหรือให้คำแนะนำ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
จีอี 5 บี


 • การพูดคุยเกี่ยวกับจุดมุ่งหมายและชัยชนะ
 • การถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ภายในใจของคุณ
 • การทำให้ผู้อื่นคล้อยตามโดยใช้ทักษะของคุณ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดูคำศัพท์      

ดูคำศัพท์      

หลักสูตรขั้นก้าวหน้าระดับต้น ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีความพร้อมที่จะเรียนภาษาขั้นสูง หลักสูตรนี้จะช่วยเพิ่มขอบข่ายความรู้ด้านคำศัพท์และไวยากรณ์ด้วยการนำเสนอผ่านสถานการณ์สมมุติต่าง ๆ
จีอี 6 เอ


 • การเรียนรู้วิธีการถ่ายทอดความรู้สึกออกมาเป็นคำพูด
 • การอภิปรายเรื่องราวและประเด็นต่าง ๆ
 • การให้คำแนะนำ
 • การพรรณาลักษณะของผู้คนหรือสิ่งของอย่างละเอียด
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
จีอี 6 บี


 • การอภิปรายประเด็นที่เกี่ยวข้อง
 • การถ่ายทอดประสบการณ์ที่น่าประทับใจ
  ได้อย่างชัดเจน
 • การแสดงความเห็นได้อย่างมั่นใจ
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดูคำศัพท์      

ดูคำศัพท์      

หลักสูตรขั้นก้าวหน้าระดับสูง ถูกออกแบบมาสำหรับผู้เรียนที่มีความสามารถทางภาษาในระดับสูงอยู่แล้ว
หลักสูตรนี้จะเสนอแนวทางการสนทนาในหัวข้อทั่ว ๆ ไปที่ใช้ชีวิตประจำวัน ดังนั้นจึงช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะ
ในการสนทนาได้มากยิ่งขึ้น
 
จีอี 7 เอ


 • การบรรยายถึงสิ่งต่าง ๆ หรือเรื่องราว
  ที่เกิดขึ้น เป็นกรณีพิเศษ
  หรือเฉพาะอย่าง
 • การพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ผู้คนมักจะพูด
  หรือคิด
 • การอภิปรายเกี่ยวกับหนังสือที่อ่านมา
 • การพรรณนาเกี่ยวกับบุคลิกและลักษณะ
  ภายนอก ของคนหรือสิ่งของ
  ่อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
จีอี 7 บี


 • การสร้างทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
 • การเล่าเรื่องได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้ง
 • การถกอภิปรายเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการ
  ได้อย่างคล่องแคล่ว
  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 
ดูคำศัพท์      

ดูคำศัพท์      

 
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.