เคลฟเวอร์เลิร์น  นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน

สัญญาอย่างไม่เป็นทางการและการประกาศใบอนุญาตโปรแกรมประยุกต์ของบริษัทเคลฟเว่อร์เลิน


ข้อมูลวิธีปฏิบัติและการประกาศอย่างไม่เป็นทางการของบริษัทเคลฟเว่อร์เลิน สถานที่ตั้งของบริษัทเคลฟเว่อร์เลินตั้งอยู่เพียงลำพังเพื่อที่จะแนะนำ
และทำการ จัดเตรียมข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวกับการบริการและผลิตภัณฑ์ ของทางบริษัทเพื่อให้คุณได้รู้จักบริษัทเคลฟเวอร์เลิน คุณสามารถทำการสำรวจที่ตั้งและศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับบริษัทเคลฟเว่อร์เลินและผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางบริษัทโดยไม่ต้องจัดเตรียม
เอกสารเกี่ยวกับตัวคุณให้ทางบริษัทได้รับทราบ แต่โปรดตระหนักไว้ว่าเมื่อคุณทำการดาวน์โหลด ( การเรียกเก็บข้อมูล ) โปรแกรมประยุกต์หรือผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางบริษัททางเราจะสอบถามข้อมูลของคุณ ผู้ใช้ เพื่อระบุข้อมูลของคุณลงสู่ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลของผู้ใช้ แต่โดยทั่วไปบางข้อมูลจะกำหนดให้คุณกรอกชื่อและที่อยู่ของอีเมล อย่างไรก็ตาม ถ้าคุณสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หรือการบริการต่าง ๆ ของทางบริษัท คุณจะถูกร้องขอให้มีการจัดเตรียมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับตัวคุณเพิ่มเติมและต้องเป็นที่แน่ชัดและรายละเอียดของเอกสาร
ในการขอเรียกเก็บเงินล่วงหน้าได้ ทางบริษัทอาจจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่คุณได้จัดเตรียมไว้เพื่อช่วยเป็นองค์ประกอบในทางเทคนิค เช่นมีการเตือนเกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ การประกาศข่าวสารและการจัดการต่างๆที่เกี่ยวกับทางบริษัทและวัตถุประสงค์ในการขอเรียกเก็บเงิน
ล่วงหน้าจากทางบริษัท

ข้อเอ ข้อมูลของผู้ใช้ โปรดตระหนักว่านี่คือนโยบายของทางบริษัทในการป้องกันการลงทะเบียนของผู้ใช้ในการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์และการบริการ
ต่างๆของทางบริษัท ที่ไม่เป็นทางการ และด้วยเหตุนี้ทางบริษัทจะอนุญาตให้เฉพาะบุคคลภายนอกเท่านั้นที่เป็นผู้จัดส่งเอกสารเท่านั้นในการเข้าสู่
ข้อมูลของผู้ใช้ดังจะ ติดตาม ได้ในรายละเอียดด้านล่างนี:

๑ บริษัทเคลฟเว่อร์เลินจะเตรียมข้อมูลของผู้ใช้ที่เป็นทีแน่ชัดให้กับผู้จัดส่งที่เป็นบุคคลภายนอกเพื่อความเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น
หมายเลขสมาชิกของบัตรเครดิต จะถูกส่งไป ที่บริษัทเพื่อให้ดำเนินการ ในการเรียกเก็บเงินล่วงหน้า ผู้จัดส่งข้อมูลไม่ได้
รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้กับผู้จัดส่งรายอื่น

๒ ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ในกรณีที่อยู่ในการไตร่ตรองของบริษัท ทางบริษัทลงความเห็นว่าการถูกร้องขอ
ให้เปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง นั้นจะต้องอยู่ในความเหมาะสมและยินยอมทำตามกฎและข้อบังคับที่ได้กำหนดไว้


๓ ทางบริษัทอาจจะทำการจัดเตรียมข้อมูลของผู้ใช้ ชื่อ ที่อยู่อาศัยและที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ แต่ทั้งนี้ไม่ รวมถึงข้อมูล
ของบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิตรหรือข้อมูลการ สั่งจ่ายอื่น ๆ ของคุณ ให้กับผู้จัดส่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ใน
การจัดส่งข้อมูลของคุณที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การส่งเสริมและการบริการซึ่งน่าจะก่อให้เกิดความ สนใจต่อตัวผู้ใช้
ถ้าคุณคือลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อ ที่ไม่ได้รับส่วนลดในการสั่งซื้อโปรแกรมในรุ่นอิสระ และเมื่อใดก็ตามที่คุณ
ตัดสินใจคุณจะไม่ได้รับข้อมูลของผลิตภัณฑ์จากบุคคล ภายนอกแต่ในอนาคตคุณอาจตัดสินใจโดยการส่งอีเมลขอรับข้อมูล
มาที่บริษัทของเราที่ info@cleverlearn.com และทางบริษัทจะทำตามคำร้องขอของคุณ โดยปราศจากคำถามใดๆทั้งสิ้น

๔ ทางบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้ก็ต่อเมื่อผู้ใช้ให้การอนุญาต ในการขอสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ที่ได้ระบุข้อมูลไว้แล้วนั้น
เพื่อการปฏิบัติที่สำฤทธิ์ผล หรือทางบริษัท
จะถูกร้องขอให้กระทำเช่นนั้นโดยกฎหรือข้อบังคับที่ทางราชการได้กำหนดไว้


๕ ถึงแม้ว่าข้อตกลงอื่นจะถูกบรรจุลงสู่สัญญาอย่างไม่เป็นทางการฉบับนี้ ทางบริษัทจะขอสงวนลิขสิทธิ์ในการขายหรือ การโอนข้อมูลผู้ใช้
ของคุณให้กับพนักงานจัดส่ง ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ที่อาจจะมากกว่าหนึ่งบุคคลขึ้น ไปทั้งนี้เพื่อทางเราจะ สามารถติดต่อกับ
พนักงานขายที่อาจจะมากกว่าหนึ่งบุคคลทั้งนี้เพื่อดำรงไว้ ซึ่งผลประโยชน์ของทางบริษัท

ข้อบี ข้อมูลของบัตรเครดิต บัตรเดบิตรและข้อมูลของการสั่งจ่ายอื่นๆ

เมื่อคุณมอบข้อมูลของบัตรเครดิต บัตรเดบิตรหรือข้อมูลการสั่งจ่ายอื่นๆของคุณให้กับทางบริษัทเพื่อวุตถุประสงค์อื่น ข้อมูลเหล่านั้นจะถูกใช้
กับการสั่งซื้อของคุณเท่านั้นเพื่อ ให้การสั่งซื้อ ของคุณสัมฤทธิ์ผล และทางบริษัทจะขอดำเนินการเพิ่มบัญชี ของคุณในช่วงเวลาที่คุณทำการ
สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทเรื่อยไปจนกว่าคุณจะทำการยกเลิก 11

ข้อซี การป้องกันข้อมูลของผู้ใช้

บริษัทมีการป้องกันข้อมูลของลูกค้าอย่างเข้มงวดโดยทางบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ผู้ใช้ได้กำหนดไว้เพื่อความจำเป็นในการจัดหา
ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ข้อมูลของผู้ใช้จะถูกบรรจุและผ่านกระบวนการของทางบริษัทที่ เป็นสาขา ที่ร่วมอย
ู่ในเครือหรือที่เป็นตัวแทนของทางบริษัทที่อยู่ทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศฟิลิปปินส์ หรือประ เทศอื่นๆ ทางบริษัทได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันข้อมูลที่ทางลูกค้าได้จัดเตรียมไว้ให้เรา รวมไปถึงข้อมูลของบัตร เครดิต ดังนั้นเราจึงต้องดำเนินงานเพื่อป้องกัน
ข้อมูลเหล่านี้โดยการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งหมดให้เกิดประโยชน์มาก ที่สุดเพื่อป้องกันการเข้าสู่ข้อมูลของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต
เพื่อป้องกันการเข้าสู่ข้อมูลโดย ไม่ได้รับอนุญาต เพื่อให้ข้อ มูลดำรงไว้ซึ่งความถูกต้องแม่นยำ และเพื่อยืนยันการเข้าสู่การใช้ข้อมูล
เราจึงต้องทำการติดตั้งอิเล็กทรอนิกส์ และวิธีการจัดการให้เหมาะสมกับทาง กายภาพเพื่อป้องกันข้อมูลในขณะที่เราทำการเชื่อมต่อระบบ
ทั้งนี้ยังรวมไปถึงการป้องกัน เอสเอสแอลสำหรับ การเสนอให้พิจารณาข้อมูลของบัตรเครดิต ทางบริษัทเคลฟเว่อร์เลิน
อาจจะทำการรุกรานในการทำให้บัญชีของลูกค้าที่ฝ่าฝืนข้อสัญญาและเงื่อนไข ในการใช้ที่ทางบริษัท ได้กำหนดไว้นั้นสิ้นสุดลง

ข้อดี การป้องกันให้พ้นจากมือเด็ก

ทางบริษัทให้การสนับสนุนในข้อเรียกร้องให้มีการดำเนินการป้องกันการเชื่อมต่อระบบที่ไม่เป็นทางการของเด็กๆกระทำมา ตั้งแต่ปี ๑๙๙๘
และมีการเข้าร่วมกับทางกฎหมายเพื่อป้องกันในการดาวน์โหลด การสั่งซื้อหรือการใช้โปรแกรมประยุกต์ จากทางอินเตอร์เนต
ดังเช่น ผู้เยาว์ไม่สามารถทำการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของเคลฟเว่อร์เลินได้
และควรจะถามผู้ปกครองหรือผู้อุปการะก่อน ทุกครั้งว่าจะอนุญาตให้ใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางบริษัทได้รึไม่ นอกจากนั้น
ถ้าสภาวะของการดาวน์โหลดและการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางบริษัทเป็นที่แน่ชัด ข้อมูลของผู้ใช้ที่ได้กำหนดไว้จะถูกจัดเตรียมขึ้น
โดยส่วนใหญ่จะเป็นชื่อและที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ปกครองหรือผู้อุปการะของเด็กติดต่อกับทางบริษัทโดยการส่งอีเมลมาที่
อินโฟ เคลฟเว่อร์เลิน คอมถ้าพวกเขาตรวจพบว่าเด็กได้ทำการดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางบริษัท
ข้อมูลของเด็กจะถูกลบออกไปจากบันทึกของเราถ้าเด็กเป็นผู้กำหนดข้อมูลข้อมูลของทางบริษัท
ทางบริษัทจะลบข้อมูลเหล่านั้นออกจากบันทึกของเราทันที

ข้ออี ตัวบุคคล

จากอดีตถึงปัจจุบันเราใช้บริษัทโฆษณาที่เป็นบริษัทภายนอกในการโฆษณาเมื่อคุณได้เข้ามาเยี่ยมชมเวปไซด์หรือใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางบริษัท บริษัทโฆณาเหล่านี้ยังตั้งอยู่ในสถานที่ที่เป็นเอกเทศหรือจดจำข้อมูลของตัวบุคคลที่อยู่ในหน่วยข้อมูลได้จากการจัดบริการจัดส่งโฆษณา บริษัทเหล่านี้อาจะมีการใช้ข้อมูล ทั้งนี้ไม่รวมถึงชื่อ ที่อยู่ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือหมายเลขโทรศัพท์ ที่เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเวป ไซด์นี้หรือเวปไซด์อื่นและการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของทางบริษัทในการสั่งให้มีการจัดเตรียมแผ่นโฆษณาที่เกี่ยวกับสินค้าและการบริการที่น่าสนใจให้กับคุณ ถ้าคุณอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปฏิบัติการในครั้งนี้และอยากทราบถึงทางเลือกอื่นในการรับข้อมูลโดยไม่ใช้บริการของทางบริษัทเหล่านี้ กรุณาติดต่อบริษัทเคลฟเว่อร์เลิน และเราจะติดต่อคุณกลับโดยตรงเพื่ออธิบายถึงรายละเอียดในการบันทึกข้อมูลเพิ่มเติมในการปฏิบัติการในครั้งนี้

ข้อเอฟ มาตรฐานของพนักงานของบริษัทเคลฟเว่อร์เลิน

มีเพียงพนักงานของทางบริษัทเท่านั้นที่จะสามารถบริหารงานธุรกิจซึ่งอาจจะทำการเข้าสู่ข้อมูลของผู้ใช้บริการของทางบริษัท เราใช้มาตราการ
ป้องกันในการคุ้มครอง ข้อมูลของผู้ใช้ พนักงานแต่ละคนจะมีความรับผิดชอบส่วนบุคคลที่จะทำให้ลูกค้าดำรงไว้ซึ่งความมั่นใจต่อทาง
บริษัทเคลฟเว่อร์เลิน เราฝึกฝนพนักงานแต่ละคน ตามนโบายอย่างไม่เป็นทางการของทาง บริษัท และการฝ่าฝืนกฎเหล่านี้โดยหลักการแล้ว
จะถูกเสนอเรื่องให้มีการจัดระเบียบของพนักงานโดยการฟ้องร้อง ทั้งนี้ รวมไปถึงการไล่ออกในกรณีที่ทางบริษัทเห็นสมควร

ข้อจี นโยบายฉบับปรับปรุงอย่างไม่เป็นทางการ

นับตั้งแต่มีการนำเสนอให้มีการปรับเปลี่ยนเทคโนโลยี เราได้สงวนไว้ซึ่งการเปลี่ยนแปลง การปรับปรุง การเพิ่มเติม
หรือการนำนโยบายอย่างไมเป็นทางการของทางบริษัทออกไปบางส่วนโดยมิได้ประกาศให้ทราบก่อนหน้านี้ กรุณาทำการตรวจสอบนโยบาย
ของทางบริษัทเป็นระยะ คุณสามารถตรวจสอบเวป ไซด์ของทางบริษัทได้เป็นประจำเพื่อให้ได้มาซึ่งการประกาศในส่วนของนโยบายที่ต้อง
แก้ไขเปลี่ยนแปลงในเวลาอันสมควร คุณจะถูกทำให้เชื่อว่าในการยอมรับข้อเปลี่ยนแปลงของทางบริษัทโดยการใช้ผลิตภัณฑ์และการบริการ
ต่างๆต่อไปหลังจากที่ ข้อเปลี่ยนแปลงนั้นได้ถูกประกาศ หรือข้อมูลอ้างอิงของข้อเปลี่ยนแปลงจะถูกจัดส่งไปถึงคุณ ถ้าเมื่อใดก็ตามที่คุณรู้สึก
ไม่สบายใจกับข้อเปลี่ยนแปลง ข้อปรับปรุงของนโยบายต่างๆของทางบริษัทและต้องการที่จะยกเลิกบัญชีของคุณหรือล้มเลิกการติดตั้งผลิตภัณฑ์
และการบริการต่างๆของทางบริษัท โปรดแจ้งให้เราทราบที่ info@cleverlearn.com กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีคือกลุ่มที่
ถูกรายล้อมด้วยการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วดังนั้นทางบริษัทอาจ กระทำการขายหรือทำการสะสางทรัพย์สินหรือธุรกิจหรืออาจจะทำการ
สั่งซื้อทรัพย์สินหรือธุรกิจของบริษัทอื่น การถายโอนทางธุรกิจ ในการติดต่อการค้า โดยปกติแล้วข้อมูลของผู้ใช้คือทรัพย์สินทางธุรกิจ
เพียงสิ่งเดียวที่จะถูกถ่ายโอนดังนั้น ผู้ใช้บริการของทาง บริษัทเคลฟเว่อร์เลินจึงควรตระหนักว่าอาจจะมีการถ่ายโอนทางธุรกิจเกิดขึ้น

เพื่อให้ปราศจากการทำให้เกิดข้อจำกัดของระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงในใบอนุญาตที่ว่าด้วยระบบ โปรแกรมประยุกต์หรือการจำกัด
ขอบเขตของ การกำหนดระยะเวลาต่อไปในครั้งหน้า ด้วยประการฉะนี้ทาง บริษัทเคลฟเว่อร์เลินจะไม่รับประกันและเงื่อนไขในทุกกรณี
หากมีการกล่าวอ้างถึงโปรแกรมประยุกต์ ทั้งนี้รวมไปถึงการไม่รับประกันและเงื่อนไขทุกกรณีของความสามารถของผู้ค้า หรือความไม่ชัดเจน
หรือที่บอกเป็นนัยหรือที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจง หรือความ เหมาะสมและการ
ไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์

ข้อเอช การประกาศโปรแกรมประยุกต์ที่เจาะจงให้ใช้บนเวปไซด์นี้เท่านั้น

ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของบริษัทเคลฟเว่อร์เลินได้ทำการจดลิขสิทธิ์ถูกต้องและอีกประการหนึ่งก็ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายคุ้ม
ครองปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาจากประเทศสหรัฐอเมริกาและอีกหลายประเทศทั่วโลก และด้วยประการนี้ทำให้ทางบริษัทถูกควบคุมโดยข้อ
ตกลงของการใช้ใบอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งว่าด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการ ตามข้อตกลงของใบอนุญาต และในท้ายที่สุดผู้ใช้จะไม่สามารถทำการติดตั้งผลิตภัณฑ์และการบริการของทางบริษัทได้จนกว่าเขาหรือเธอจะเห็นด้วยกับระยะเวลาตาม
ข้อตกลงในใบอนุญาตเสียก่อน

เพื่อให้ปราศจากการทำให้เกิดข้อจำกัด การถ่ายสำเนาหรือการจำลองรูปแบบของโปรแกรมประยุกต์เพื่อให้
เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายรายอื่นหรือสถานที่ตั้งของการถ่ายสำเนาที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมหรือการจัดจำหน่ายจะถูกป้องกันอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การถ่ายอัดสำเนาหรือการจัดจำหน่ายจะถูกอนุมัติอย่างเร่งด่วนตามข้อตกลงในใบอนุญาตที่ว่าด้วยระบบโปรแกรมประยุกต์

เพื่อให้ปราศจากการทำให้เกิดข้อจำกัดของระยะเวลาที่กำหนดตามข้อตกลงในใบอนุญาตที่ว่าด้วยระบบ
โปรแกรมประยุกต์หรือการจำกัดขอบเขตของการกำหนดระยะเวลาต่อไปในครั้งหน้า ด้วยประการฉะนี้ทาง
บริษัทเคลฟเว่อร์เลินจะไม่รับประกันและเงื่อนไขในทุกกรณีหากมีการกล่าวอ้างถึงโปรแกรมประยุกต์ ทั้งนี้รวมไปถึงการไม่รับประกันและเงื่อนไขทุกกรณีของความสามารถของผู้ค้า หรือความไม่ชัดเจน หรือที่บอกเป็นนัยหรือที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย การสอดคล้องกันของวัตถุประสงค์ที่จำเพาะเจาะจง หรือความ
เหมาะสมและการไม่ล่วงละเมิดสิทธิ์

ผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆของบริษัทเคลฟเว่อร์เลิน โปรแกรมประยุกต์ถูกสร้างขึนมาเพื่อการดาวน์โหลดสำหรับการใช้งานเท่านั้นโดย
ผู้ใช้ที่อยู่ในความตกลงตามข้อตกลงในใบอนุญาต การถ่ายอัดสำเนาหรือการจัดจำหน่ายโปรแกรมประยุกต์มิได้อยู่ในข้อตกลงในใบอนุญาต
ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองอย่างเร่งด่วน และอาจจะเกิดผลลัพท์อย่างรุนแรงในคดีทางแพ่งและมีการลงทัณฑ์ทางคดีอาญา ผู้ฝ่าฝืนจะ
ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายที่บัญญัติไว้สูงสุด

© Cleverlearn Ltd. 2005. All rights reserved. 
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.