เคลฟเวอร์เลิร์น  นวัตกรรมใหม่แห่งการเรียนภาษาอังกฤษ
หน้านี้สามารถแสดงเป็นภาษาต่าง ๆ ดังนี้
English Deutsch Tiếng Việt
简体中文 繁體中文 한국어
ภาษาไทย
อีเมลล์
รหัสผ่าน  
จำข้อมูลนี้ไว้
  สร้างบัญชีผู้ใช้ฟรี! ลืมรหัสผ่าน?
ผลิตภัณฑ์
สั่งซื้อ ศูนย์ภาษาอังกฤษ
เกี่ยวกับเรา
ข้อมูลสนับสนุน

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกกฎหมาย

เคลฟเว่อร์เลิน เคลฟเว่อร์เลิน คอม สัญลักษณ์ของบริษัทเคลฟเว่อร์เลิน คลิกชั่นนารี่ (ลิขสิทธิ์ถูกต้อง) คลิกโนโลจี้ (เครื่องหมายการค้า) เคลฟเว่อร์คลิก (เครื่องหมายการค้า) เคลฟเว่อร์ทรานเลท (เครื่องหมายการค้า) เคลฟเว่อร์แฮนดี้ (เครื่องหมายการค้า) เคลฟเว่อร์เทรนเน่อร์ (เครื่องหมายการค้า) เคลฟเว่อร์คอส (เครื่องหมายการค้า) สัญลักษณ์ของเวิร์ด รีไมนด์เดอร์ (เครื่องหมายการค้า) ลักษณะนิสัยของศาสตราจาร์ยเคลฟ สัญลักษณ์ของบริษัท และ หรือ การบริการของเคลฟเว่อร์เลินหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อ้างถึงเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทเคลฟเว่อร์เลินจำกัดทั้งในประเทศสหรัฐอเมริกา และ หรือ ทั้งในประเทศอื่น สิทธิบัตรต่างๆของบริษัทเคลฟเว่อร์เลินจำกัดที่ยังรอรับการจดอยู่นั้นได้ถูกเก็บรักษาไว้เป็นอย่างดี
เงื่อนไขการให้บริการ

ข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างเคลฟเวอร์เลิร์น(บีวีไอ)จำกัด ("เคลฟเวอร์เลิร์น") และท่าน ("ท่าน" "ของท่าน" หรือ "ผู้ใช้") ในฐานะผู้มีสิทธิ์ใช้บริการซึ่งจัดให้โดยเคลฟเวอร์เลิร์น® และกำหนดกฏเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้บริการซึ่งจัดหาโดยเคลฟเวอร์เลิร์นและผ่านเวบไซต์ เคลฟเวอร์เลิร์น โดยผ่านทางเวบไซต์ www.cleverlearn.com ("เวบไซต์") นำเสนอสื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ซอฟต์แวร์บนเวบไซต์แก่บุคคลเหล่านั้น("ผู้ใช้") ซึ่งเข้าไปในเวบไซต์และใช้บริการหรือดาวน์โหลดผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ (เรียกรวม "ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น") เมื่อท่านเข้าไปในเวบไซต์และใช้ซอฟต์แวร์ใดก็ตามของเคลฟเวอร์เลิร์น ถือว่าท่านยืนยันที่จะยอมรับและตกลงรับข้อผูกพันโดย (๑) เงื่อนไขทั้งหมดของการใช้บริการตามที่กำหนดในข้อตกลงนี้ (๒) กฎเกณฑ์ นโยบายและเงื่อนไขการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และการใช้บริการของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการ
ที่จัดทำหรือนำเสนอโดยเคลฟเวอร์เลิร์นตาม ที่ปรากฏบนเวบไซต์ และ(๓) สัญญาลิขสิทธิ์สำหรับซอฟต์แวร์ และ(๔)นโยบายคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล สัญญาฉบับนี้ รวมทั้งสัญญาลิขสิทธิ์ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ระเบียบปฏิบัติ นโยบาย รายการราคา
เงื่อนไขของการใช้บริการ หรือเอกสารอื่นใดบนเวบไซต์หรือที่อ้างอิงในที่นี้ ประกอบเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเคลฟเวอร์เลิร์นและผู้ใช้ และให้ยึดตามสัญญานี้เหนือข้อตกลงอื่นใดระหว่างคู่สัญญาที่ทำขึ้นก่อนหน้านี้ในประเด็นเนื้อหาสาระที่ปรากฏในสัญญาฉบับนี้
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น การใช้ซอฟต์แวร์ใด ๆ ซึ่งจัดจำหน่ายโดยเคลฟเวอร์เลิร์นเละสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์และบริการของ
เคลฟเวอร์เลิร์น
จะมีสัญญาลิขสิทธิ์ควบคุมการใช้ของซอฟต์แวร์นั้นแยกต่างหาก
๑.ข้อมูลบัญชี
ถ้าผลิตภัณฑ์พิเศษหรือบริการเสนอบนเวบไซต์ต้องการให้ท่านเปิดบัญชี ท่านต้องทำขั้นตอนการลงทะเบียน
ให้สมบรูณ์โดยการจัดเตรียมให้พวกเราด้วยขณะนี้ สมบูรณ์และข้อมูลที่ถูกต้องในทันทีโดยแบบฟอร์มการลงทะเบียนที่เหมาะสม
ท่านอาจจะต้องการ เลือกรหัสผ่านและชื่อผู้ใช้ และท่านต้องรับผิดชอบทั้งหมดสำหรับการรักษาความลับ ของรหัสผ่าน และบัญชี
ท่านต้องรับผิดชอบ ทั้งหมดสำหรับบางอย่างและกิจกรรมทั้งหมดซึ่งเกิดขึ้นภายใต้บัญชีทั้งหมดของท่าน
ท่านตกลงแจ้งเคลฟเวอร์เลิร์นทันทีของผู้ไม่มีอำนาจใช้บัญชีของท่านหรือการฝ่าฝืนอย่างอื่นของความปลอดภัย
เคลฟเวอร์เลิร์นจะไม่รับผิดชอบสำหรับความเสียหายซึ่งท่านอาจจะทำให้เกิดผลต่อใครคนอื่นๆที่ใช้รหัสผ่านหรือบัญชี
ไม่ว่ามีหรือไม่มีความรู้ของท่าน อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถถือความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น
โดยเคลฟเวอร์เลิร์นหรือฝ่ายอื่นเนื่องจากผู้อื่น ใช้บัญชีหรือรหัสผ่าน ท่านอาจจะไม่ใช้บัญชีของผู้อื่นบางครั้ง
ไม่มีการยินยอมของผู้ถือบัญชี

๒.การชำระเงิน

(เอ)ท่านตกลงจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดซึ่งอาจจะต้องการสำหรับการใช้โดยซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น เป็นใช้ได้
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดจะไม่รวมราคาที่เพิ่ม (ภาษีมูลค่าเพิ่ม) การขายหรือภาษีอื่น ยกเว้นต้องการโดยกฎหมาย
เคลฟเวอร์เลิร์นสงวนความถูกต้องที่เปลี่ยนแปลงราคา ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย จัดเตรียมเพื่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดควรจะปรากฎบนเวบไซต์ ท่านประสงค์ทบทวนความรับผิดชอบเป็นกิจวัตรเวบไซต์ของข้อมูลในเรื่องค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลง
ราคาใช้ต่อเนื่อง หรือไม่สิ้นสุดลงของซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น เป็นใช้ได้ ควรจะลงความเห็นให้ยอมรับของ
การเปลี่ยนแปลง ราคาทั้งหมด

(บี)การขยายใช้ได้ ท่านยอมรับเคลฟเวอร์เลิร์นอาจจะสะสมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างรอบใบเสร็จรายเดือนของท่านส่งมันทีละหนึ่ง
หรือ มากกว่าค่าใช้จ่ายสรุป ในเวลานั้นหรือจบในหนึ่งรอบใบเสร็จ และเคลฟเวอร์เลิร์นอาจจะล่าช้า ได้อนุญาตจากบัตรของท่าน
จนถึงการส่งของค่าใช้จ่ายรวม เป็นการตอบรับ ท่านเข้าใจว่าค่าใช้จ่ายสะสมอาจจะปรากฎบนเครดิตของท่านหรือบัญชีเดบิตการ์ด

(ซี)ถ้าท่านใช้ประโยชน์ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นภายใต้การส่งเสริมเป็นพิเศษ บัญชีเดบิตการ์ด
ของท่านหรือเครดิตจะวางเงื่อนไขโดยทันทีสำหรับค่าธรรมเนียมที่ใช้บริการหรือค่าใช้จ่าย
ไม่มีการส่งเสริมการอนุญาตจากท่านและไม่มีการบอกกล่าวจากท่านของความต้องการของท่านสิ้นสุดหรือยกเลิกบัญชีของท่าน
หรือการบริการ บนการหมดอายุของค่าธรรมเนียมช่วงทดลอง หรือจะถูกจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมบนการหมดอายุของการส่งเสริมการขาย
(ดี)เคลฟเวอร์เลิร์นอาจจะสิ้นสุดหรือหยุดการใช้ของท่านชั่วคราวซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น เป็นใช้ได้
ไม่มีการเตือนในกรณีของความล้มเหลว ที่จ่ายค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่าย ก่อนการปฏิเสธโดยเครดิตของท่านหรือบัญชีเดบิตการ์ด
ของค่าใช้จ่าย หรือในกรณีบัตรหรือตัวแทนหาการชดใช้สำหรับการ จ่ายเงินก่อนทำเคลฟเวอร์เลิร์นและ ซึ่งเคลฟเวอร์เลิร์นเชื่อว่า
การจ่ายเงินนั้นถูกต้อง นอกจากนั้น เคลฟเวอร์เลิร์นมีสิทธิที่จะหาค่าธรรมเนียมต่างๆ ความเสียหายค่าใช้จ่ายหรือเหมือนกับ
กำลังเกิดขึ้นจากความล้มเหลว ของท่านที่จ่ายเคลฟเวอร์เลิร์นของซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น เป็นใช้ได้รวมทั้ง
แต่ไม่จำกัด ค่าธรรมเนียมถูกจ่ายทีเคลฟเวอร์เลิร์นโดยบัตรเครดิตทั้งหมดหรือตัวแทนเป็นค่าปรับสำหรับเพิกถอนการจ่าย
(ค่าธรรมเนียมย้อนหลัง) เช่นเดียวกับค่าธรรมเนียมสะสมและค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมศาล ค่าทนายความ
(อี)ท่านต้องบอกเคลฟเวอร์เลิร์นโดยทันทีในกรณีของค่าใช้จ่ายที่บัญชีของท่านหรือข้อมูลใบเสร็จหรือในกรณีบัตรค่าใช้จ่ายของท่าน
หรือบัตรเดบิตถูกยกเลิกบางเหตุผล
หมายเหตุ:
ท่านตกลงเป็นพิเศษซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่สุดท้ายและไม่คืนเงิน ท่านรับผิดชอบเพื่อค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เป็นผลจากการใช้
เคลฟเวอร์เลิร์นของท่านซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น ท่านเข้าที่ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น เป็นใช้ได้
เคลฟเวอร์เลิร์นจะไม่จัดหาให้ท่านการคืนเงินของค่าใช้จ่ายที่ทำขึ้นจากบัตรเครดิตของท่าน บัตรเดบิตหรือการจ่ายเงิน
ถ้าท่านเชื่อว่าท่านมีค่าใช้จ่ายไม่เหมาะสม ท่านต้องแจ้งเคลฟเวอร์เลิร์นภายใน 5 วันของใบแจ้งราคาหรือบัญชีบัตรเครดิต
จัดหาข้อมูลที่จำเป็นให้กับเคลฟเวอร์เลิร์นเพื่อพิจารณาการเรียกร้อง และเคลฟเวอร์เลิร์นพยายามตัดสินใจการเรียกร้องได้ทันเวลา
(เอฟ)ในเวลาการหมดอายุของการสั่งซื้อสำหรับซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นทั้งหมด เคลฟเวอร์เลิร์นจะต่อสัญญา
การสั่งซื้อของท่าน โดยอัตโนมัติและคิดค่าใช้จ่ายที่บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตของท่าน ถ้าท่านไม่ต้องการต่อสัญญา
ท่านต้องแจ้งเคลฟเวอร์เลิร์นที่ info@cleverlearn.com ไม่น้อยกว่าช่วงเวลาห้าวันของการหมดอายุของการสั่งซื้อของท่าน
อีกอย่างหนึ่งท่าน จะรับผิดชอบสำหรับค่าธรรมเนียมทั้งหมดและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงนั้น
(จี)เคลฟเวอร์เลิร์นจะมีสิทธิยุติการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นของท่านทันที
และท่านจะไม่มีสิทธิได้รับการคืนเงินของค่าธรรมเนียมการบริการหรือค่าใช้จ่าย ในกรณีท่านมีการกระทำฝ่าฝืนเกณฑ์และ
เงื่อนไข ใบอนุญาตข้อตกลงที่เหมาะสมทั้งหมด นโยบายที่เป็นความลับหรือนโยบายที่เหมาะสมอื่น ๆ กฏหรือเงื่อนไขของผู้ใช้
ขณะที่ท่านอาจจะเลือกยุติบัญชีของท่านโดยสมัครใจในทุกเวลา ท่านจะไม่มีสิทธิรับเงินคืน
คลิกที่นี่ เพื่อดูกฏที่เกี่ยวข้องกับค่าใช้จ่ายของการบริการ
๓. การห้ามใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า
อาจไม่มีผู้ใช้ทำสำเนา หรือประโยชน์อื่น สำหรับจุดประสงค์ของการค้าข้อมูลจัดหาโดยเคลฟเวอร์เลิร์นผ่านเวบไซต์หรือ
ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น ไม่ต้องเขียนใบอนุญาตของเคลฟเวอร์เลิร์น เพราะฉะนั้น ไม่ต้องเขียนใบอนุญาตนั้น
อาจไม่มีผู้ใช้ขายซ้ำหรือความสามารถค้าขายข้อมูลถูกรวมโดยใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น
สิทธิของท่านที่ใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นเป็นส่วนตัวของท่าน และโดยวธีนี้ท่านยินยอมในการไม่ขายซ้ำ
ในการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น นอกจากข้อตกลงพิเศษในการเขียนระหว่างท่านและเคลฟเวอร์เลิร์น
ไม่มีเนื้อหาจากเวบไซต์อาจจะถูกทำสำเนา ถ่ายสำเนา ปรับปรุง คัดลอก ตีพิมพ์ใหม่ นำขึ้นเวบไซต์ ประกาศ การส่งต่อ
หรือกระจายไปในวิธีอื่น ๆ ยกเว้นว่าท่านอาจใช้เวบไซต์ของพวกเราสำหรับส่วนตัวของท่าน ไม่ใช้ในทางการค้าเท่านั้น
เปิดช่องทางให้ท่านรักษาลิขสิทธิทั้งหมดและบอกท่านสมบัติอื่น ท่านอาจจะไม่ ภายใต้บางกรณี ใช้บางเนื้อหาบนเวบไซต์
ของการขายต่อหรือใช้การค้าขายโฆษณาหรือการวิ่งเต้นสำหรับเงินทุนหรือสินค้าหรือบริการ การใช้คำที่แยกมา
การดาวน์โหลดทั้งหมดหรือการทำสำเนาของข้อมูลบัญชี วิศวกรรมย้อนกลับสำหรับซอฟต์แวร์ การใช้ของแหล่งข้อมูล
หุ่นยนต์ หรือการรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์ตัดทอนข้อความ การปรับปรุงของเนื้อหาหรือการใช้ของเนื้อหา
สำหรับจดประสงค์อื่นเป็นละเมิดลิขสิทธิของเคลฟเวอร์เลิร์นและสิทธิทางทรัพย์สินของผู้อื่น
๔. ทรัพย์สินทางปัญญา
เคลฟเวอร์เลิร์นมีลิขสิทธิ์เนื้อหาของเวบไซต์ เป็นการรวบรวมลิขสิทธิ์และที่ มีการทำสำเนาไว้ แบ่งสรรใหม่หรือการโฆษณา
ของเนื้อหานั้นถูกห้ามโดยปราศจาก การเขียนเนื้อหาที่ชัดเจนของเคลฟเวอร์เลิร์น ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นเป็น
งานลิขสิทธิ์ของเคลฟเวอร์เลิร์นและอีกอย่างหนึ่งถูกป้องกันโดยกฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา ของสหรัฐอเริกาและประเทศต่าง ๆ
ทั่วโลก ลิขสิทธิ์เคลฟเวอร์ลิร์น๒๐๐๓ อยู่ในสิทธิบัตร การสงวนสิทธิทั้งหมด เคลฟเวอร์เลิร์น(บีวีไอ)จำกัด การใช้
ซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นถูกควบคุมโดยเกณฑ์ของข้อตกลงใบอนุญาตผู้ใช้ตอนท้ายซึ่งส่งมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์
(ใบอนุญาตข้อตกลง)นี้ ผู้ใช้คนสุดท้ายจะไม่สามารถติดตั้ง ซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นเว้นแต่เขาหรือเธอยินยอมเกณฑ์
ใบอนุญาตข้อตกลง ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์น คลิ๊กชันนารี และเคลฟเวอร์ทรานสเลทร์ เคลฟเวอร์แฮนดี้ มายด์เคลฟเวอร์เลิร์น
ดอทคอม เคลฟเวอร์คอร์สเป็นเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น และถูกป้องกันโดยกฏหมายทรัพย์สิน
ทางปัญญาของสหรัฐอเริกาและหลาย ประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก และการใช้หรือการลอกในตอนนั้นไม่มีการยินยอม
อาจจะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุด จากนั้นเวบไซต์และซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์น และบริการอาจจะรวบรวมหรือเนื้อหา
ของเคลฟเวอร์เลิร์นหรือบุคคลภายนอก ถูกป้องกันโดยลิขสิทธิ เครื่องหมายการค้าหรือกฎหมายอื่นและการใช้นั้นหรือคัดลอก
ในตอนนั้น ไม่มีการยินยอมอาจจะถูกดำเนินการทางกฎหมายขั้นสูงสุด
๕. ปฏิเสธการเข้าสู่ระบบ
เคลฟเวอร์เลิร์นสงวนสิทธิในอำนาจของมันแต่เพียงผู้เดียวที่ปฏิเสธการเข้าสู่เวบไซต์หรือซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น
ทั้งหมดกับผู้ใช้ทั้งหมด สำหรับเหตุผลอะไรก็ตาม
๖.การใช้ข้อมูล
โดยการจัดเตรียมข้อมูลให้เคลฟเวอร์เลิร์น โดยวิธีนี้ผู้ใช้แต่ละคนตงลงตามใบอนุญาตสำหรับเคลฟเวอร์เลิร์นที่ใช้ข้อมูลนั้น
ในความตกลงกับและภายใต้นโยบายการรักษา ความลับของเคลฟเวอร์เลิร์นนอกจากการกำหนดในการใช้นั้น ๆ
ถูกส่งผ่านโดยผู้ใช้กับเคลฟเวอร์เลิร์นโดยทางอีเมลล์ก่อนการใช้นั้น ๆ (ในกรณีที่กล่าวมาเคลฟเวอร์เลิร์นอาจจะปฏิเสธ
การใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นทั้งหมดของท่าน)
๗.การชดใช้ค่าเสียหาย
ผู้ใช้แต่ละคนเสียค่าปรับสินไหมเคลฟเวอร์เลิร์นโดยในนี้ สิ่งประกอบ ประกอบกิจกรรมร่วมกัน ลูกจ้าง ทนาย ตัวแทน และบุคคลผู้สามารถพูดแทนได้และแต่ละอย่างของผู้อนุญาตและต่อต้านการเตรียมการและการรับผิดชอบทั้งหมด ค่าใช้จ่าย(รวมทั้งค่าทนาย)และความเสียหายสัมพันธ์กับข้อมูลของการใช้เคลฟเวอร์เลิร์นถูกจัดหาโดยผู้ใช้นั้น ท่านยินยอมต่อไปต่อค่าปรับสินไหมเคลฟเวอร์เลิร์นและแต่ละอย่างของผู้อนุญาตและต่อต้านการเตรียมการและการรับผิดชอบ
ทั้งหมด ค่าใช้จ่าย(รวมทั้งค่าทนาย)และความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากอ้างสิทธิพื้นฐานขึ้นอยู่กับการใช้ซอฟต์แวร์
เคลฟเวอร์เลิร์นและการบริการ รวมถึงการฝ่าฝืนข้อตกลงนี้หรือนโยบายเคลฟเวอร์เลิร์นอื่น กฎหรือเงื่อนไขการจดหมาย
บนเวบไซต์หรือสัมพันธ์กับซอฟต์แวร์ ์เคลฟเวอร์เลิร์นและการบริการ โดยผู้ใช้หรือบุคคลอื่นที่ใช้บัญชีของท่าน
การอ้างสิทธิของการหมิ่นประมาท การหมิ่นประมาท การฝ่าฝืนสิทธิของส่วนตัวและสาธารณะ ความเสียหาย
ของการบริการโดยลูกค้าอื่นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
หรือลิขสิทธิอื่นของบุคคลภายนอก
๘.เนื้อหา
เคลฟเวอร์เลิร์นไม่รับผิดชอบที่จะทบทวนเนื้อหาของข้อมูลทั้งหมดที่จัดเตรียมให้ผู้ใช้ รวมทั้งแต่ไม่จำกัดข้อมูลที่ผ่านเข้าไปในการเชื่อมต่อกับเวบไซต์อื่นและโดยการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น
และผู้ใช้ยินยอมว่าเคลฟเวอร์เลิร์นจะไม่ต้องรับผิดชอบสำหรับเนื้อหานั้น ๆ
๙.ยินยอมตามกฎหมาย
ใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นและเข้าสู่เวบไซต์เป็นการกระทำในท้องถิ่นทั้งหมด ประเทศพลเมืองของชาติหรือ
กฏหมายระหว่างประเทศหรือกฏข้อบังคับ (รวมทั้งไม่มีการจำกัดให้อยู่ในการดูแลรวบรวมบัญชีเหล่านั้น ควบคุมการส่งออก
การป้องกันผู้บริโภค การแข่งขันที่ไม่ยุติธรรม ต่อต่านความแตกต่างหรือการโฆษณาที่ผิด) ผู้ใช้แต่ละคนยินยอม
(๑)ยินยอมกับกฏหมายของสหรัฐอเมริกาในเรื่องการส่งของข้อมูลเกี่ยวกับเทคนิคออกไปจากสหรัฐอเมริกาผ่านซอฟต์แวร์และ
บริการของเคลฟเวอร์เลิร์น
(๒)ไม่ใช้ซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นและการบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฏหมาย
(๓)ไม่รบกวนหรือทำให้การเชื่อมต่อกับเครือข่ายสับสนกับซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น
(๔)ยินยอมกับกฏข้อบังคับ นโยบายและขบวนการเชื่อมต่อกับเครือข่ายซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น
(๕)ไม่ใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นที่ละเมิดลิขสิทธิ์ของทั้งสามส่วน สิทธิบัตรเครื่องหมายการค้า ความลับในการประกอบ
สินค้าหรือสิทธิในกรรมสิทธิอื่น ๆ หรือสิทธิของการโฆษณาหรือนโบาย และ
(๖)ไม่ส่งข้อมูลผิดกฏหมายใด ๆ การก่อกวน การหมิ่นประมาท ใช้ในทางที่ผิด ความเสียหาย หยาบคาย อนาจารหรืออีกอย่างหนึ่ง
ซึ่งคัดค้านส่วนประกอบของลักษณะทั้งหมดหรือธรรมชาติ
(๗)นอกจากนี้ผู้ใช้แต่ละคนยินยอมที่จะไม่ส่งส่วนประกอบทั้งหมดซึ่งสนับสนุนการดำเนินการซึ่งสามารถเป็นการกระทำผิดทางอาญา ให้ทรัพย์สินทางแพ่งปรากฏขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งฝ่าฝืนการกระทำในท้องถิ่นทั้งหมด ประเทศ พลเมืองของชาติหรือกฏหมายระหว่าง
ประเทศหรือกฏข้อบังคับ
(๘)ผู้ใช้แต่ละคนไม่ยอมใช้ซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นและการบริการสำหรับจดหมายลูกโซ่ จดหมายขยะ ขัดขวางหรือใช้การกระจายรายการที่บุคคลอื่นผู้ซึ่งไม่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะที่รวมอยู่ในขั้นตอนการนั้น และไม่ยินยอมที่จะ
พยายามต่อไปที่ได้รับอนุญาตเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อื่น ผู้ใช้จะไม่รบกวนกับการใช้ของลูกค้าคนอื่นๆก็ได้และเพลิดเพลินกับ
ซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นและการบริการ ท่านไม่ยินยอมเก็บเกี่ยวหรืออีกอย่างหนึ่งรวมรวมข้อมูลเกี่ยวกับอย่างอื่น รวมทั้งที่อยู่
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือดาวน์โหลดหรือคัดลอกอย่างอื่น หรือเตรียมให้กับบุคคล(สำหรับค่าธรรมเนียมหรือไม่)
หรือการแนะแนวสิ่งที่มีอยู่จริงทั้งหมดของผู้ใช้หรือการใช้ข้อมูลอื่นหรือส่วนของมัน
(๙)เคลฟเวอร์เลิร์นจะยุติการใช้ซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์น และการบริการของท่านโดยทันทีขณะที่มันเชื่อ อยู่ในดุลพินิจของมัน
ท่านกำลังส่งต่อหรือถูก เชื่อมต่อต่อไปกับสแปมหรือไม่เรียกร้องจดหมายขนาดใหญ่อื่นๆ ถ้าความเสียหายแท้จริงไม่สามารถ
คำนวณผล ท่านตกลงที่จะจ่ายให้เคลฟเวอร์เลิร์นชำระค่าเสียหายสิบดอลลาร์ของ แต่ละราคาของสแปมหรือไม่เรียกร้องจดหมาย
ขนาดใหญ่ให้ส่งต่อหรือทางอื่นที่ติดต่อกับท่าน อีกอย่างหนึ่งท่านยอมจ่าย ค่าเสียหายที่แท้จริงให้เคลฟเวอร์เลิร์น
การขยายความเสียหายที่แท้จริงสามารถมีผลการคำนวณได้
เคลฟเวอร์เลิร์นสงวนสิทธิในการยุติบัญชีของบุคคลใดก็ได้ผู้ซึ่งฝ่าฝืนนโยบายเหล่านี้หรือกฏทั้งหมดและนโยบายที่ชี้แจงในข้อตกลงนี้
นโยบายการรักษาความลับหรือใบอนุญาตข้อตกลง
๑๐. เงื่อนไขลิขสิทธิ์เพิ่มเติม
เคลฟเวอร์เลิร์น(บีวีไอ)จำกัดเป็นเจ้าของ ป้องกันและลิขสิทธิ์ที่บังคับใช้ตามกฏหมายในการเป็นเจ้าของการสร้าง เนื้อหา
และสัมพันธ์กับทรัพย์สินทางปัญญาของอื่น ๆ เวบไซต์นี้มีเนื้อหาของ บุคคลภายนอกและเชื่อมโยงกับเวบไซต์ของบุคคลภายนอก
เวบท่าและรายการรวบรวมชื่อเวบไซต์ เป็นผลลัพธ์ เนื้อหาของ บุคคลภายนอก ไม่เป็นเจ้าของหรือถูกควบคุมโดยเคลเวอร์เลิร์น
ที่รวมอยู่ในหรือเชื่อมโยงกับเวบไซต์ หรือถูกเก็บข้อมูลไว้หรือส่งต่อโดยหรือนอกเหนือจากเวบไซต์ ไปสู่สิ่งที่ดีที่สุดของความรู้
ของเคลฟเวอร์เลิร์น เนื้อหาเหล่านี้ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ของคนอื่น บนใบเสร็จรับเงินของที่แจ้งให้ทราบที่ถูกต้องของ
การเรียกร้องการฝ่าฝืน เคลฟเวอร์เลิร์นจะเร่งตอบรับตามขั้นตอน ที่ระบุในดีเอ็มซีเอเพื่อตัดสินใจการเรียกร้องระหว่าง
การแจ้งฝ่ายและตามข้อกล่าวหา ผู้ละเมิดผู้ซึ่งจัดเตรียมเนื้อหาในผลประโยชน์ รวมทั้ง ในที่ปฏิบัติได้ การย้ายหรือ ทำให้ไม่มีสิทธิเข้าสู่เนื้อหาเรียกร้องที่กำลังละเมิดหรือโดยการย้ายหรือไม่มีสิทธิเข้าสู่ การเชื่อมโยงไปสู่เนื้อหานั้น
มันเป็นนโยบายของเคลฟเวอร์เลิร์นที่ยุติความสัมพันธ์ของมันกับ บุคคลภายนอกผู้ซึ่งละเมิดลิขสิทธิ์ผู้อื่นซ้ำที่ซึ่งฝ่ายนั้นเป็น ที่รู้จักกับเคลฟเวอร์เลิร์นเป็นการละเมิดซ้ำในการติดต่อกับการใช้ของเขาของเวบไซต์ของเคลฟเวอร์เลิร์น
การเชื่อมโยง หรือการเก็บข้อมูลและระบบการติดต่อสื่อสารและเครือข่าย
๑๑.การเปลี่ยนแปลงสัญญา
ข้อตกลงนี้ (และข้อตกลงใด ๆ ข้อบังคับ หรือเกี่ยวข้องกับนโยบายกับซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น) อาจจะถูดดัดแปลงโดยเคลฟเวอร์เลิร์นได้ทุกเมื่อโดยการประกาศผ่านเวบไซต์ของเคลฟเวอร์เลิร์นใช้บังคับทันเวลาประกาศของ
การดัดแปลงนั้น ผู้ใช้จะถูกเข้าใจว่าได้มีการยอมรับการดัดแปลงนั้นแล้วโดยการใช้เวบไซต์และซอฟต์แวร์และบริการของ
เคลฟเวอร์เลิร์นนั้นต่อไปเรื่อยๆ หลังจากการดัดแปลงนั้นได้มีการประกาศหรือข้อมูลเกี่ยวกับการดัดแปลงนั้น
ได้มีการส่งไปที่ท่านแล้ว
๑๒. การปรับเปลี่ยนการบริการ
เคลฟเวอร์เลิร์นสงวนสิทธิในการดัดแปลงหรือหยุดซอฟต์แวร์และบริการใด ๆ หรือไม่มีข้อความเตือน เคลฟเวอร์เลิร์นจะไม่รับผิดชอบกับผู้ใช้หรือบุคคลภายนอกจะปฏิบัติกับเคลฟเวอร์เลิร์นมันเป็นสิทธิที่จะดัดแปลงหรือหยุดซอฟต์แวร
์และบริการใด ๆ ของเคลฟเวอร์เลิร์น
๑๓.การบอกเลิกสัญญา
ถ้าไม่ผู้ใช้ก็เคลฟเวอร์เลิร์นอาจยุติการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นของท่านได้ทุกเมื่อ มีหรือไม่มีสาเหตุ
ในหมายเหตุ หมายเหตุใด ๆ โดยท่านกับเคลฟเวอร์เลิร์นเกี่ยวกับการยุติหรือการยกเลิกจะอยู่ในความตกลงกับระเบียบการทั้งหมด
ซึ่งอาจจะกำหนดโดยเคลฟเวอร์เลิร์นจากเวลาหนึ่งไปเวลาหนึ่งในอำนาจแต่เพียงผู้เดียว
เคลฟเวอร์เลิร์นสงวนสิทธิเพื่อยุติด้วยหรืองดการใช้ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นของท่านปราศจากการแจ้งเตือนก่อน
จัดหาซึ่งเคลฟเวอร์เลิร์นจะพยายามยืนยันการยุตินั้นหรือการหยุดชั่วคราวโดยแจ้งให้ทราบภายหลัง
๑๔.เบล็ดเตล็ด
เคลฟเวอร์เลิร์นอาจจะกำหนดข้อตกลงนี้การขายที่ถูกต้องหรือแสดงหลักฐานทั้งหมดของส่วนประกอบหรือสมาชิกสนใจ
หรือทั้งหมดหรือแสดงหลักฐานของทรัพย์สินทั้งหมดของมันกับบุคคลภายนอก
๑๕.การสงวนสิทธิ์การรับประกัน: ข้อจำกัดความรับผิด
ผู้ใช้แต่ละคนเห็นด้วยอย่างชัดเจนว่าการใช้เวบไซต์ ซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นเป็นการเสี่ยงเพียงคนเดียวของผู้ใช้ ไม่ใช่ทั้งเคลฟเวอร์เลิร์นและผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมด ลูกจ้าง หรือ ตัวแทนรับประกันว่าเวบไซต์หรือซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์น และบริการจะถูกเรื่อยไปหรือมีกฏเกณฑ์ที่ผิดพลาดและไม่ใช่ ทั้งเคลฟเวอร์เลิร์นและผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมดหรือผู้จัดหาบริการ จะเป็นผู้ถือความรับผิดชอบในวิธีการทั้งหมดหรือโดยวิถีทางทั้งหมด ทั้งโดยตรงหรือโดยทางอ้อมสำหรับอุปสรรคของการติดต่อสื่อสารทั้งหมด ซึ่งสามารถนำไปสู่การหยุดชะงักและหรือการส่งของ เวบไซต์ทั้งหมดหรือซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์น และไม่ เคลฟเวอร์เลิร์นและผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมด ลูกจ้างหรือตัวแทนทำ การรับประกันทั้งหมดในเรื่องผลที่ตามมาถูกได้มาจากการใช้ของ เวบไซต์หรือซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นและบริการ เวบไซด์และ ซอฟต์แวร์เคลเวอร์เลิร์นและบริการถูกจำหน่ายบน เหมือนเป็น พื้นฐานปราศจากการรับประกันของรูปแบบทั้งหมด ทั้งชัดเจนหรือ โดยนัย รวมทั้งแต่ไม่จำกัดที่รับประกันของหัวข้อหรือ การรับประกันโดนนัยของความสามารถเกี่ยวกับพาณิชย์หรือเหมาะสมสำหรับ วัตถุประสงค์ที่เจาะจงหรือประการอื่น สิ่งอื่นนอกจากการรับประกันนั้น
ซึ่งถูกเป็นที่เข้าใจโดยและไม่สามารถจำกัด การบังคับ หรือการดัดแปลงภายใต้กฏหมายที่ปฏิบัติกับซอฟต์แวร์ และบริการ ไม่ทั้งเคลฟเวอร์เลิร์นและใครคนอื่นก่อให้เกิดใน การสร้าง การผลิต หรือการส่งเวบไซต์หรือซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์น และบริการจะรับผิดชอบสำหรับโดยตรงทั้งหมด โดยทางอ้อม สิ่งบังเอิญ พิเศษหรือเป็นผลมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นเพราะ การใช้เวบไซด์หรือซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นและบริการหรือ การไม่มีความสามารถใช้เวบไซด์หรือซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์น และบริการหรือเพราะการไม่ปฏิบัติใด ๆของการรับประกันทั้งหมด และ โดยวิธีนี้ท่านสละสิทธิ์การเรียกร้องทั้งหมดกับความเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้น ยึดตามสัญญาเป็นหลัก การละเมิดสิทธิหรืออ้างหลักฐานอื่น แม้ว่าเคลฟเวอร์เลิร์นหรือ ผู้ออกใบอนุญาตทั้งหมดนั้นหรือผู้จัดหาบริการได้มีการพิจารณามาแล้วของ ความเป็นไปได้ของความเสียหาย ความรับผิดชอบทั้งหมดของเคลฟเวอร์เลิร์นและ
ผู้ออกใบอนุญาตและผู้จัดหาบริการและการรักษาแต่ผู้เดียวของท่าน กับความเกี่ยวข้องไปสู่การใช้เวบไซต์และซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์น และบริการหรือการไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้ถูกจำกัด กับจำนวนที่ชำระแท้จริงโดยท่านไปสู่การใช้เวบไซต์ หรือซอฟต์แวร์เคลฟเวอร์เลิร์นและบริการ โดยวิธีนี้ท่านอนุญาต เคลฟเวอร์เลิร์นและแต่ละผู้ออกใบอนุญาตและผู้จัดหาบริการจากใครก็ได้และข้อผูกพันทั้งหมด ภาระหน้าที่และการเรียกร้องในการทำเกิน ของข้อจำกัดนี้
๑๖.กฎหมายใช้บังคับ: เขตอำนาจการตัดสินคดี
กฏหมายของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ แยกออกการขัดกันของกฏหมายของมัน จะควบคุมเนื้อหาทั้งหมดให้สอดคล้องกับข้อตกลงนี้และการใช้เวบไซต์ และซอฟต์แวร์และบริการของเคลฟเวอร์เลิร์นและบริการ การประชุมสหประชาชาติในเรื่องข้อตกลงสำหรับการค้าระหว่างประเทศถูกปฏิเสธอย่างชัดเจน ข้อโต้เถียงหรือค้านเกิดขึ้นเนื่องจากข้อตกลงนี้ การแปลความหมายของบทบัญญัติในเรื่องนี้ หรือการกระทำหรือไม้กระทำของบุคคลอื่นต่อสิ่งนี้อาจจะถูกส่งศาลของเซบู สาธารณรัฐฟิลิปปินส์คู่ความมีหน้ามีตากับกฎระเบียบหรือการฟ้องร้องสัมพันธ์กับข้อตกลงนี้หรือการบริการอาจจะให้ราคาไม่แพงเกินไปและค่าทนายความ
๑๗.การถือเป็นโมฆะ
ถ้าสิ่งที่จัดหาทั้งหมดของข้อตกลงนี้เป็นโมฆะหรือไม่มีผลบังคับใช้ภายใต้กฏหมายที่ปฏิบัติได้ สิ่งที่จัดหาได้นั้นจะถูกเข้าใจว่ามีการดัดแปลงให้มีการขยายความจำเป็นทำให้สิ่งที่จัดหานั้นมีเหตุผลและมีผลบังคับและสิ่งที่จัดหาอื่น ๆ
ของข้อตกลงนี้จะยังคงอยู่ในอำนาจเต็มและผลประโยชน์ ความผิดพลาดของเคลฟเวอร์เลิร์นที่ปฏิบัติหรือมีการบังคับใช้สิทธิใด ๆ หรือการกำหนดของข้อตกลงนี้จะไม่เป็นการสละสิทธิ์ของสิทธินั้นหรือการกำหนด ส่วนชื่อเรื่องในข้อตกลงนี้เป็นสำหรับความเหมาะสมเท่านั้น
และไม่มีสิทธิตามกฏหมายหรือผลผูกพันโดยสัญญา ข้อตกลงนี้อาจไม่ถูกแก้ไขยกเว้นเป็นการจัดหาในข้อตกลงนี้
ท่านอาจไม่ต้องระบุหรือเปลี่ยนข้อตกลงนี้หรือสิทธิ์ใด ๆ ที่อยู่ข้างล่างนี้ และความพยายามใด ๆ ที่ขัดกันเป็นโมฆะ


 
สงวนลิขสิทธิ์เว็บไซต์และซอฟต์แวร์ของเคลฟเวอร์เลิร์นปี พ.ศ. 2541-2555 โดยบริษัทเคลฟเวอร์เลิร์น จำกัด
เคลฟเวอร์เลิร์นและผลิตภัณฑ์อื่นภายใต้ชื่อเคลฟเวอร์เลิร์นได้รับความคุ้มครองภายใต้เครื่องหมายการค้าจดทะเบียนตามกฎหมาย เงื่อนไขการให้บริการ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.